Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Podřezání domu.cz –  IČO:04950127,  informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů či dalších osob dotčených poskytovanou službou , popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k poskytnutí služby. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné. S ohledem na shora uvedené subjekt údajů uděluje Veronice Gáškové výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely popsané výše odkliknutím příslušného pole webového formuláře, jehož je takový souhlas a informace o zpracování osobních údajů součástí.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci webových kontaktních formulářů www.podrezanidomu.cz

Použije-li subjekt údajů (jako zájemce o poskytnutí služby) některý z následujících webových kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.podrezanidomu.cz, pak zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním mých údajů“ a zakliknutím pole „Odeslat “  (i) uděluje Veronice Gáškové  jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto kontaktním formuláři, a to za účelem kontaktování jeho osoby správcem nebo jím pověřenou osobou, zodpovězení případných dotazů vznesených subjektem údajů a nabídnutí služeb, (ii) potvrzuje pravdivost vyplněných osobních údajů, včetně oprávnění souhlas ohledně nich udělit. Záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Souhlas se uděluje do odvolání.

3. Registrace na úřadě pro ochranu osobních údajů